LAO ĐỘNG

Mục tiêu của chúng tôi là tư vấn, hỗ trợ khách hàng xây dựng một mối quan hệ lao động rõ ràng và bền vững để tránh các mâu thuẫn không đáng có.

Bởi lẽ, chúng tôi hiểu rằng lĩnh vực lao động luôn là một lĩnh vực nhạy cảm và dễ phát sinh mâu thuẫn. Ổn định mối quan hệ lao động vì vậy là một vấn đề luôn mang tính cấp thiết để người lao động và doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tài chính dài hạn.

Khi xảy ra các tranh chấp về lao động, luật sư của chúng tôi là những chuyên gia dàn xếp để giúp khách hàng đạt được các phán quyết có lợi từ Toà án có thẩm quyền.

Dịch vụ trọng tâm

  • Hợp đồng lao động, sổ tay lao động, nội quy lao động và thoả ước lao động tập thể;
  • Thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh;
  • Điều chuyển, cắt giảm lao động;
  • Quy trình điều tra và kỷ luật lao động;
  • Tuân thủ các quy định về lao động, bảo hiểm;
  • Thực thi các thỏa thuận hạn chế và các nghĩa vụ khác sau khi chấm dứt hợp đồng lao động;
  • Giấy phép lao động.